Przypilnujesz wyborow

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które z pewnością rozwieją również Twoje wątpliwości związane z obserwacją wyborów. Jeśli po przeczytaniu ich pojawią się kolejne kwestie, które wymagają wyjaśnienia, napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego, który znajdziesz TUTAJ.

Jakie są główne cele obserwacji wyborów?

Naszym celem jest stworzenie największego obywatelskiego ruchu obserwującego wybory. Chcemy mieć pewność, że żaden z oddanych głosów nie został pominięty. Najbliższe wybory są bardzo ważne dla przyszłości Polski. Musimy mieć pewność, że zostaną przeprowadzone uczciwie. Członkowie komisji oraz mężowie zaufania są zobligowani do monitorowania przebiegu wyborów oraz upewnienia się, że wszyscy wyborcy mają zapewnioną tajność głosowania. Chcemy, aby nadchodzące wybory przebiegły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie są prawa i obowiązki członków komisji oraz mężów zaufania?

Członek komisji wyborczej:
Obowiązki: Przygotowanie i utrzymanie lokalu wyborczego, sprawdzenie tożsamości wyborców, wydawanie i odejmowanie kart do głosowania, nadzór nad procesem głosowania, liczenie głosów, sporządzanie protokołów.
Prawa: Przedstawienie swoich uwag i zastrzeżeń, zapewnienie uczciwości i przejrzystości wyborów, dostęp do wszelkich dokumentów i materiałów związanych z wyborami.


Mąż zaufania:
Obowiązki: Przedstawianie kandydatom informacji dotyczących procedur wyborczych, udzielanie pomocy w wypełnianiu dokumentów, nadzór nad prawidłowością procesu głosowania, monitorowanie działań komisji wyborczej.
Prawa: Reprezentowanie interesów kandydatów, zgłaszanie uwag i zastrzeżeń, zapewnienie uczciwości i przejrzystości wyborów, dostęp do dokumentów i materiałów związanych z wyborami.

Jakie są kryteria wyboru członków komisji i jakie kwalifikacje powinni posiadać?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2. nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Jakie są procedury przygotowania i szkolenia członków komisji przed wyborami?

Każdy zgłoszony członek komisji musi przejść szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych przeprowadzane przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) we współpracy z odpowiednimi komisjami wyborczymi na poziomie regionalnym i lokalnym.
Dodatkowo każdy członek komisji zarejestrowany w naszym systemie uzyskuje szereg szkoleń przeprowadzonych przez naszych ekspertów.
Ponadto kandydat dostaje wszystkie niezbędne dokumenty oraz staranie przygotowane materiały szkoleniowe w celu utrwalenia przyswojonej wiedzy, niezbędnej podczas pełnienia obowiązków członka komisji.

Jakie są najczęstsze problemy występujące podczas procesu wyborczego?

1. Naruszanie tajności głosowania.
2. Brak strażnika urny.
3. Wynoszenie kart do głosowania poza lokal wyborczy.
4. Liczenie głosów w podgrupach.
5. Niedostateczne zabezpieczenie niewykorzystanych kart do głosowania.
6. Złamanie ciszy wyborczej.